Temat: Prawo i ryzyko w medycynie
Data konferencji:
12-13. X. 2012
Miejsce konferencji:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków,ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali

Udział w Konferencji jest bezpłatny (nie obejmuje noclegów oraz wyżywienia)

Patronat Medialny Konferencji:
 

 

Współpraca: Naczelna Izba Lekarska, Izba POLMED, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

Patronat honorowy – Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Jerzy MillerWojewoda Małopolski

 

Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa


Projekt ADAPT2DC realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków EFRR.
W przerwach konferencji dostępne będzie stoisko informacyjne projektu ADAPT2DC.

Partner Główny:

Partner Złoty:

Partnerzy:
   

 

 

 

Organizacja i Zapisy na Konferencję: SART Agencja Artystyczna

Program Konferencji (pdf)

Szanowni Państwo !
W dniach 12 i 13 października 2012 roku, w Krakowie, odbędzie się kolejna konferencja naukowa poświęcona „Dylematom Medycznym XXI wieku”.

Konferencja adresowana do pracowników sektora medycznego: zarządzających podmiotami leczniczymi, lekarzy, pielęgniarek, prawników, pracowników i studentów uczelni medycznych, przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego i wyrobów medycznych.

Tematyka dotyczy głównych obszarów zagadnień związanych z teoria i praktyka w zakresie prawa i ryzyka występującego w tym sektorze.

W sesji międzynarodowej przedstawione zostanie przedstawiony po raz pierwszy w Polsce raport na temat występowania zdarzeń niepożądanych w starzejącej się Europie oraz możliwe scenariusze w zakresie rozwiązań systemowych . W sesji inauguracyjnej zostanie zorganizowana debata na temat kontrowersji pomiędzy sztuką i wiedza medyczną a regulacjami NFZ.
W kolejnych sesjach omawiane będą miedzy innymi takie zagadnienia jak organizacja podmiotu leczniczego i jego przedsiębiorstw, zakres ryzyka i odpowiedzialności podmiotu leczniczego i osoby zarządzającej SPZOZ i spółka oraz sposoby ograniczania ryzyka w tym zakresie poprzez stosowanie procedur i rozwiązań zmniejszających ryzyko zdarzeń medycznych i zapewniających stałą poprawę jakości.

Przedmiotem konferencji będą ponadto metody zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i monitoringu procedur i umów związanych z realizacja zamówień publicznych oraz kontraktów z NFZ i innymi podmiotami. Współpraca z przemysłem będzie dotyczyła m.in. takich zagadnień jak kodeksy etyczne w relacjach przemysłu medycznego i lekarzy, poza cenowe kryteria wyboru ofert w postępowaniu przetargowym i rola dialogu technicznego w wyborze najlepszej oferty.

Zaprezentowane zostaną studia przypadków w zakresie orzekania o winie lekarza i podmiotu leczniczego.

Omówione zostaną zagadnienia związane z bezpieczeństwem terapii eksperymentalnych, nowych technologii medycznych i monitorowaniem zdarzeń a także prawnych rozwiązań w zakresie zapewnienia dostępu dla pacjentów do leków refundowanych.

Program konferencji obejmuje także obszar zagadnień związanych koniecznością dostosowania zasad funkcjonowania sektora medycznego do wyzwań demograficznych adekwatnie do potrzeb w zakresie zdrowia publicznego i priorytetów zdrowotnych oraz szerszym stosowaniem technologii informatycznych, telemedycyny oraz systemów zdalnego monitorowania stanu zdrowia i rejestrów.

Prof. nadzw. dr hab. med. Mieczysław Pasowicz

Rada programowa konferencji:
Mieczysław Pasowicz – przewodniczący
Barbara Bulanowska
Anna Janczewska-Radwan
Maciej Adamkiewicz
Tomasz Grodzicki
Maciej Bogucki
Tomasz Szelągowski
Maciej Piróg
Jacek Woźniak