Formularz zgłoszeniowy

[contact-form-7 id=”24841″ title=”BEz tytułu_copy”]

Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja z okazji 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali, w ramach cyklu „Cyfrowy Szpital Przyszłości – Digital Hospital of the Future” Kraków, 7-8 czerwca 2018, Kraków

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali

Miejsce AGH ul Kawiory 21 Budynek INFORMATYKA

Współpraca: European Association of Hospital Managers, Instytut Medycyny Innowacyjnej, STOMOZ , Inklamed, Pracodawcy RP , Polska Federacja Szpitali, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych

Partnerzy medialni: Meeting Maker , Eleven ZETT, Termedia

Program ramowy: 7 czerwca (czwartek)  godz 11-17 Godz. 11.00 Sesja Jubileuszowa

Wykład inauguracyjny: „Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali – 25 lat na drodze do Europy” – Prof Mieczysław Pasowicz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali

„Digital revolution in hospitals- cyfrowa rewolucja szpitali” – Gerry O’Dwyer, Prezydent European Association of Hospital Managers

„Population Health -new mission of hospitals – Zdrowie populacyjne – nowa misja szpitali”Willy Heuschen, Sekretarz Generalny European Association of Hospital Managers

Presentation of the 27 Kongres EAHM 26-27 september 2018, Cascais Portugal – Victor Herdeiro

godz. 12.00 Sesja „Cyfrowa rewolucja medyczna w czasach dezorganizacji – Digital revolution in medicine in disruptive times”- moderator Maciej Piróg

Cyfrowa koordynowana opieka medyczna szpitali – Prof Jarosław Fedorowski Prezes Polska Federacja Szpitali

Zarządzanie poprzez zmiany-cyfrowa rewolucja w szpitalach – Piotr Pobrotyn Dyr Szpital Uniwersytecki Wrocław

Zastosowanie narzędzi analitycznych BI we wsparciu Evidence-based management (EBMgt) mgr inż MBA Jarosław Kozera

RODO – bezpieczeństwo i udostępnianie danych medycznych – Wolters Kluwer

Ryzyko medyczne w dobie transformacji i ubezpieczenie ryzyka – Supra Brokers

Godz 13.30 lunch

Godz. 14.30 Panel „ Innowacje które zmieniają losy chorych – historie prawdziwe : ABBOTT, ADAMED, BBRAUN, GE, MEDTRONIC, SIEMENS- moderatorzy Prof Jerzy Sadowski i Mieczysław Pasowicz

Godz. 15.30 Sesja „Innowacyjny Szpital Przyszłości -nowe technologie – Innovative Hospital of the Future- new technologies ” moderator prof. Mieczysław Pasowicz

Refundacja innowacyjnych technologii w Polsce – Roman Topór-Mądry Dyrektor AOTMiT 

Nowe technologie w chirurgii naczyniowej – prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis

Nowe możliwości i technologie w kardiochirurgii – prof. dr hab. Jerzy Sadowski

Wdrażanie nowych technologii w polskiej kardiologii – Krzysztof Milewski AHOP

Godz. 17.00 Zakończenie ,

Godz.18.00 spotkanie towarzyskie, networking

Dzień drugi  8.06.2018 (piątek )  godz 9-15

Godz.9.00 Panel „Start-upy w polskiej medycynie 3×15 -Start-ups in polish hospitals”- moderator Ewelina Myłek

Nowoczesny Portal Pacjenta – Adam Rozwadowski Prezes Enelmed

Innowacyjne systemy telemedyczne w kardiologii – Tomasz Berdyga Z-ca Dyr. Instytut Kardiologii Anin

Rozszerzona rzeczywistość w kardiologii – Mateusz Kierepka Prezes MedApp S.A.

Dyskusja 30 min

Godz. 10.00 Wykład „Znaczenie Big Data w medycynie w 2018 r – wpływ na finansowanie i indywidualizację leczenia- The role of BIG DATA in medicine 2018” Prof dr hab. Maciej Banach

Godz.10.30 Wykład  „Digital health care 4.0: impact for hospital manager- Cyfrowa opieka medyczna 4.0-znaczenie dla managerów szpitali – Prof dr eng. Pascal Verdonck University Gent

Godz. 11.00 Sesja: „Artificial Intelligence and Big Data in medicine – sztuczna Inteligencja i Big Data w medycynie” -moderator Prof Jarosław Fedorowski

„Sztuczna inteligencja-korzyści dla lekarzy i pacjentów”- Prof dr eng. Pascal Verdonck University Gent

Microsoft-globalne przekształcenia w opiece medycznej

Google-rozwój Big Data w medycyny precyzyjnej

IBM Watson– nowe algorytmy w onkologii

Przerwa kawowa 15 min

Godz. 12.30 Sesja „Przekształcenia w dobie niedoboru zasobów- chalanges in shortage of resources”-moderator Janusz Michalak

Rola prywatnych szpitali w Polsce – Andrzej Mądrala Pracodawcy RP

Konsolidacja szpitali- korzyści i zagrożenia – Dyr. Piotr Ciompa

Praktyczne aspekty wdrażania cyfryzacji szpitali – Iwona Mazur Prezes ZG STOMOZ

Nowa sprawozdawczość NFZ i porównanie wyników leczenia szpitali- Marek Wesołowski SGA

Godz. 13.30 Media społecznościowe i cyfrowa edukacja pacjentów – social media and digital patients education” – Panel  z nagrodami ! Moderator Ewelina Myłek

Beata Ambroziewicz – Prezes Stowarzyszenia Serce dla Kardiologii

Elżbieta Fryźlewicz – Chrapisińska – p.o. Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Ewa Kwaśny RMF FM – RMF Twoje Zdrowie

Marta Mordarska, Dyrektor małopolskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Klaudia Rogowska, Dyrektor, Górnośląskie Centrum Medyczne Szpital w Ochojcu
Krzysztof Saczka – Dyrektor Oddziału ZUS w Nowym Sączu

Łukasz Salwarowski – Redaktor  Naczelny Głos Seniora

Godz. 15.00 Zakończenie konferencji i rozdanie nagród dla uczestników!

Opłaty

Opłata za udział w konferencji dla pracowników służby zdrowia oraz podmiotów medycznych wynosi 100PLN/osoba.

Opłata za udział w konferencji dla reprezentantów firm oraz przedsiębiorstw wynosi 500PLN/osoba.

Wpłaty prosimy kierować na konto: 25 1240 4722 1111 0000 4850 2526

English version

 

Jubilee International Conference on the 25th Anniversary of the Polish Association of Hospital Directors “Digital Hospital of the Future” 7-8 June 2018, Kraków

Organizer: Polish Association of Hospital Directors

Place AGH ul. Kawiory 21 ITAC building

Cooperation: European Association of Hospital Managers, Institute of Innovative Medicine, STOMOZ, Inklamed, Employers of the Republic of Poland, Polish Federation of Hospitals

Media partners: Meeting Maker, Eleven ZETT, Termedia

Framework program: June 7 (Thursday) at 11-17 o’clock. 11.00 am Jubilee Session

Inaugural lecture: “Polish Association of Directors of Hospitals – 25 years on the road to Europe” – Prof. Mieczysław Pasowicz, President of the Polish Association of Hospital Directors

“Digital revolution in hospitals – digital revolution of hospitals” – Gerry O’Dwyer, President of the European Association of Hospital Managers

“Population Health -new mission of hospitals – Population health – a new mission for hospitals” – Willy Heuschen, Secretary General of the European Association of Hospital Managers

Presentation of the 27th EAHM Congress 26-27 september 2018, Cascais Portugal – Victor Herdeiro

Coffee break

12.00PM Session “Digital medical revolution in times of disorganization – Digital revolution in medicine in disruptive times” – moderator Maciej Piróg

Digital coordinated medical care of hospitals – Jarosław Fedorowski

Management through change-digital revolution in hospitals – Piotr Pobrotyn

RODO – safety and provision of medical data – Wolters Kluwer

Medical risk in the era of transformation and risk insurance – Supra Brokers

Settlement of flat-rate budgets and new NFZ reporting – Marek Wesołowski SGA

1.30PM lunch

14.30PM Panel “Innovations that change the fate of patients – real stories: ABBOTT, ADAMED, BBRAUN, GE, Philips, SIEMENS moderator Prof. Jerzy Sadowski

3.30PM Session “Innovative Hospital of the Future – new technologies” moderator prof. Mieczysław Pasowicz

Refund of innovative technologies in Poland – Roman Topór-Mądry Director of AOTMiT

New technologies in vascular surgery – prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis

New possibilities and technologies in cardiac surgery – prof. dr hab. Jerzy Sadowski

Implementation of new technologies in Polish cardiology – Krzysztof Milewski AHOP

Time: 17.00 Ending

At 18.00 a social event, networking

Day two 8/06/2018 (Friday) hours 9-15

9.00AM “Start-ups in Polish medicine” panel – moderator Ewelina Myłek

Modern Patient Portal – Adam Rozwadowski Enelmed

Innovative telemedicine systems in cardiology – Prof. Pawel Buszman

Augmented reality in cardiology – Mateusz Kierepka President of MedApp SA

Discussion 30 min

10.00AM Lecture “Significance of Big Data in medicine in 2018 – impact on financing and individualization of treatment – The role of BIG DATE in medicine 2018” Prof. dr hab. Maciej Banach

Godz.10.30 Lecture “Advances in clinical oncology in 2018 – Advances in clinical oncology 2018” – prof. dr hab. Piotr Wysocki

11.00AM Session: “Artificial Intelligence in medicine – artificial Intelligence in medicine” – moderator prof. Jarosław Fedorowski

“Artificial intelligence-benefits for doctors and patients” – Prof Pascal Verdonck

Microsoft – global transformations in medical care

Google – Big Data development in precision medicine

IBM Watson – new algorithms in oncology

Coffee break 15 min

12.30PM Session “Transformations in the era of resource shortage – chalanges in shortage of resources” – moderator Janusz Michalak

The role of private hospitals in Poland – Andrzej Mądrala Pracodawcy RP

Consolidation of hospitals – benefits and threats – Director Piotr Ciompa

Practical aspects of the implementation of hospital digitalization – Iwona Mazur President of ZG STOMOZ

Innovative information systems for patients – Artur Olesch Kamsoft

Comparison of the results of treatment of Polish hospitals – Marek Wesołowski SGA

14.00PM Panel with prizes!

“Social media and digital education of patients”

ZUS, PFRON, NFZ, NGO

3 pm End of the conference and summary

Partnerzy

Zapisy na konferencję

[contact-form-7 id=”24841″ title=”BEz tytułu_copy”]