ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie” w dalszej części określone jako „Stowarzyszenie”. Stowarzyszenie działa na podstawie:
  – ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami).
  – Statutu Stowarzyszenia
 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jego siedzibą miasto Kraków, ul. Prądnicka 80 – Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.
 3. Okres działalności Stowarzyszenia nie jest określony.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnym profilu działania.
 5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 6. Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II
Cele i zakres działania Stowarzyszenia

§ 1.

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest wspierania i wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji statutowych zadań Dyrektorów Szpitali i Dyrektorów Zakładów Opieki Zdrowotnej.

§ 2.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Wzajemne kontakty członków ułatwiające obieg informacji,
 2. Wzajemną wymianę doświadczeń i osiągnięć zawodowych wraz z wdrażaniam nowoczesnych metod i technik,
 3. Wspólne rozwiązywanie aktualnych
  problemów,
 4. Promocję usług medycznych szpitali,
 5. Nawiązywanie kontaktów z pokrewnymi Stowarzyszeniami Zarządzania Szpitalamiz innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi

Ponadto Stowarzyszenie bierze udział w konsultacjach z władzami terenowymi i resortowymi.

§ 3.

Zakres działania Stowarzyszenia obejmuje następujące dziedziny:

 1. Organizację i zarządzanie szpitalami i zakładami opieki zdrowotnej,
 2. Organizację świadczeń zdrowotnych i usług medycznych,
 3. Finansowanie szpitalnictwa i usług medycznych,
 4. Wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w szpitalnictwie
  i usługach zdrowotnych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 1.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być dyrektorzy szpitali oraz dyrektorzy innych zakładów opieki zdrowotnej.
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne jak i prawne zainteresowane rozwojem działalności Stowarzyszenia.
 3. Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w obecności Prezydenta Stowarzyszenia, na podstawie imiennego zgłoszenia kandydata.
 4. Przyjęcie członka powinno być dokonane w terminie 30 dni od złożenia zgłoszenia i potwierdzone pisemnym zawiadomieniem, do którego załączony być winien statut Stowarzyszenia.
 5. Nazwisko i imię członka wraz z adresem winno być niezwłocznie wpisane do rejestru Członków Stowarzyszenia.

§ 2.

Członek Stowarzyszenia ma prawo:

 1. Wybierać władze Stowarzyszenia i być wybierany do tych władz,
 2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności i organizacji Stowarzyszenia,
 3. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia wynikającej z jego statutu,
 4. Brać czynny udział w działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 3.

Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

 1. Aktywny udział w działalności statutowej Stowarzyszenia
 2. Uczestniczenie w Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia
 3. Przestrzeganie postanowień i uchwał Stowarzyszenia i jego władz,
 4. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 4.

Ustanie członkostwa następuje w przypadku:

 1. Śmierci członka Stowarzyszenia
 2. Wystąpienia ze Stowarzyszenia
 3. Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych
 4. Zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy
 5. Braku aktywnego udziału członka w działalności Stowarzyszenia,
 6. Poważnego naruszenia statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
 7. Poważnego wykroczenia przeciwko obowiązującym zasadom współżycia społecznego.

§ 5.

 1. Honorowym członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.
 2. Godność członka Honorowego nadaje Zgromadzenie Ogólne na wniosek Prezydenta Stowarzyszenia.
 3. Członek Honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna

§ 1.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zgromadzenie Ogólne,
 2. Prezydent,
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna.

§ 2.

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zgromadzenie Ogólne może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

Do Zgromadzenia Ogólnego należy:

 1. Ustalanie kierunków Stowarzyszenia na okres kadencji,
 2. Dokonywanie wyboru Prezydenta Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Prezydenta Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. Udzielanie absolutorium Prezydentowi, Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
 5. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
 6. Rozpatrywanie wniosków wniesionych przez Członków
 7. Uchwalanie statutu Stowarzyszenia i regulaminów jego organów oraz wprowadzaniew nich zmian,
 8. Nadawanie godności członka honorowego
 9. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku

§ 3.

 1. Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest co najmniej raz na rok. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia pisemnie członków Stowarzyszenia – prezydent nie później niż 30 dni przed terminem Zgromadzenia Ogólnego, podając propozycje jego porządku obrad.
 2. Prezydent może zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne:
  – z własnej inicjatywy,
  – na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  – na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie w sposób określony w punkcie 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne obraduje wyłącznie sprawach objętych wnioskiem o jego zwołanie
 4. Zgromadzenie Ogólne jest prowadzone przez przewodniczącego, wybranego w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów spośród członków, nie piastujących funkcji Prezydenta, członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 5. Porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego jest przyjmowany zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 6. W razie obecności mniejszej liczby członków niż 1/3 członków Stowarzyszenia poczytuje się, że następny termin Zgromadzenia Ogólnego został wyznaczony w tym samym dniu. Uchwały Zgromadzenia w takim przypadku są ważne bez względu na ilość obecnych członków na tym Zgromadzeniu.
 7. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych na zgromadzeniu.
 8. Uchwały dotyczące powołania i odwołania Prezydenta, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu tajnym większością ¾ głosów.

§ 4.

Do obowiązków Prezydenta należy:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz pracami Zarządu,
 2. Wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu,
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 4. Wnioskowanie przyznania godności członka honorowego Stowarzyszenia
 5. Inicjowanie i koordynowanie planów działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu.
  Prezydent w szczególnych przypadkach może do czasu zwołania Zgromadzenia Ogólnego powierzyć swoje funkcje innemu członkowi Zarządu.

§ 5.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezydenta wraz z wybranymi na okres 4 lat przez Zgromadzenie Ogólne członkami Zarządu, a to:
  1) Pierwszego Wiceprezydenta
  2) Drugiego Wiceprezydenta
  3) Sekretarza Zarządu
  4) Skarbnika Stowarzyszenia
 2. W miejsce ustępujących członków Zarządu wchodzą członkowie Stowarzyszenia w kolejności wynikającej z liczby otrzymanych głosów.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
  1) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu,
  3) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  4) Zwoływanie i przygotowywanie Zgromadzenia Ogólnego,
  5) Opracowywanie bieżących i długoletnich planów działalności Stowarzyszenia,
  6) Ustalanie wysokości składek członkowskich
  7) Zarządzania funduszami Stowarzyszenia
  8) Ustalanie zakresu i zasad prowadzenia działalności gospodarczej, finansowej oraz ewidencji księgowej.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami nie rzadziej niż raz w kwartale.
 5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez Sekretarza Zarządu, a w razie jego nieobecności przez innego członka Zarządu.
 6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 7. Pierwszy Wiceprezydent zastępuje Prezydenta podczas jego nieobecności.

§ 6.

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Zgromadzenie Ogólne w składzie trzech członków na okres 4 lat.
 2. W miejsce ustępujących członków Komisji Rewizyjnej wchodzą członkowie Stowarzyszenia w kolejności wynikającej z liczby otrzymanych głosów.
 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1) Kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  2) Przedstawianie Zgromadzeniu Ogólnemu sprawozdań i wniosków ze stanu działalności statutowej Stowarzyszenia i oceny działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§ 1.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1) Wpływów ze składek członkowskich,
  2) Dochodów z własnej działalności,
  3) Darowizn, spadków i zapisów,
 2. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i korzystać z ofiarności publicznej.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 4. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na statutową działalność.
 5. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków zarządu, działających łącznie, w tym Prezydent lub Wiceprezydent.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 1.

skreślony

§ 2

Statut Stowarzyszenia oraz zmiany w statucie uchwala Zgromadzenie Ogólne większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy zarejestrowanych i uprawnionych członków.

§ 3

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego funduszy podejmuje Zgromadzenie Ogólne większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy zarejestrowanych i uprawnionych członków.

§ 4

 1. Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
 2. Po uprawomocnieniu się postanowienia o zarejestrowaniu, Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność.